Pytania - Rozwód

  • Pozew o rozwód - procedury
  • Ile kosztuje rozwód
  • Rozwód za porozumieniem stron
  • Rozwód z orzeczeniem o winie
  • Rozwód bez orzekania o winie
  • Rozwód a dziecko
  • Alimenty a rozwód
  • Jak napisać pozew rozwodowy

 

Pytania - Dziedziczenie

 

Dziedziczenie testamentowe

Testament stanowi oświadczenie woli sporządzone przez spadkobiercę w zakresie rozporządzania swym majątkiem na wypadek śmierci.

Standardowym jest sporządzenie testamentu na piśmie napisany ręcznie i podpisanie go. Testamentu nie można sporządzić w formie maszynopisu lub na komputerze. Musi być on sporządzony osobiście przez rozporządzającego majątkiem na wypadek śmierci. Jeżeli po sporządzeniu testamentu w formie notarialnej spadkodawca dokona rozporządzenia majątkiem w innej dopuszczalnej formie np. pisemnej, to wtedy testament notarialny po prostu przestaje wiązać (uznaje się go za odwołany).

 

Nie ma obowiązku powoływania się w nowym testamencie na testament sporządzony poprzednio, natomiast ważne jest, by zawierał on datę sporządzenia. Jeżeli testament jest zastępowany innym nie ma również obowiązku składania oświadczenia o odwoływaniu poprzednio sporządzonego testamentu. Natomiast jeżeli rozporządzający majątkiem chce odwołać testament bez sporządzenia nowego – musi złożyć oświadczenie o odwołaniu. Odwołanie powinno przybrać taką samą formę, jak sporządzenie testamentu, a zatem testament sporządzony u notariusza powinien być u notariusza odwołany.

 

Przyjęło się, że testament sporządzony później ma zawsze pierwszeństwo przed sporządzonym wcześniej. Wówczas ważna jest data, w tym również godzinowa, obu rozporządzeń majątkiem na wypadek śmierci. Forma poszczególnych testamentów nie ma znaczenia . Jeżeli rozporządzający majątkiem sporządził testament notarialnie, a następnie - na piśmie – to wiążące jest ostatnie rozporządzenie majątkiem, ale pod warunkiem, że zachowane zostały warunki uznania danej formy za prawidłową.

 

Za wady sporządzenia testamentu uznać należy:

- niedochowanie formy pisemnej, np. brak podpisu, daty, napisanie go przez osobę trzecią i złożenie jedynie podpisu przez spadkodawcę,

- groźba (sporządzenie testamentu pod wpływem żądania innej osoby, która w dowolny sposób wywiera presję co do przedmiotu testamentu, groźba niepodania choremu środków przeciwbólowych jeżeli nie sporządzi testamentu zgodnie z nakazem danej osoby posiadającej dostęp do takich środków),

- błąd (np. powołanie do spadku osoby, która tylko podaje się za odnalezionego po latach członka rodziny, która faktycznie nią nie jest),

- stan powodujący wyłączenie swobodne podejmowanie decyzji lub wyrażanie woli (np. ciężka choroba powodująca brak świadomości co do podejmowanych czynów)

 

Testamenty dzieli się na:

-zwykłe,

-szczególne.

 

Testamenty szczególne pozostają wiążące wyłącznie w przypadku ich potwierdzenia w terminie 6 miesięcy od sporządzenia, chyba że w tym czasie nastąpiła śmierć rozporządzającego majątkiem.

 

W formach szczególnych wyróżnić należy:

- testament ustny,

- sporządzenie testamentu ustnie w obecności kapitana samolotu,

- sporządzenie testamentu ustnie w obecności kapitana statku,

- testament wojskowy.

 

Testament zwykły może mieć postać:

 

- Formy notarialnej – notariusz sporządza go za spadkodawcę,

- Formy pisemnej – sporządzony odręcznie z oznaczeniem daty i podpisem – testament holograficzny,

- Formy allograficznej – czyli ustnej, w której ostatnią wolę sporządzający oświadcza ustnie wobec kierownika urzędu stanu cywilnego lub przewodniczącego zarządu gminy oraz w obecności dwóch pełnoletnich świadków posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Taki testament sporządzany jest w formie protokołu.

Po odczytaniu protokołu spadkodawcy zostaje on podpisany przez spadkodawcę, świadków oraz osobę, wobec której został sporządzony. W przypadku niemożliwości podpisania protokołu przez spadkodawcę należy fakt ten zaznaczyć w protokole.

Testament allograficzny nie może być sporządzony w obecności osób niemych lub głuchych, niepiszących lub analfabatów, skazanych za fałszywe zeznania lub niewładających językiem spadkodawcy.