Pytania - Rozwód

  • Pozew o rozwód - procedury
  • Ile kosztuje rozwód
  • Rozwód za porozumieniem stron
  • Rozwód z orzeczeniem o winie
  • Rozwód bez orzekania o winie
  • Rozwód a dziecko
  • Alimenty a rozwód
  • Jak napisać pozew rozwodowy

 

Pytania - Dziedziczenie

 

Dziedziczenie ustawowe

Dziedziczenie według przepisów prawa spadkowego Kodeksu Cywilnego, mające miejsce gdy spadkodawca nie sporządził testamentu bądź testament jest nieważny albo gdy osoby powołane do dziedziczenia nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami. Dziedziczenie ustawowe może dotyczyć całego spadku albo do jego części. Reguły dziedziczenia ustawowego opierają się na stosunku pokrewieństwa, małżeństwa lub przysposobienia.

Obecnie krąg spadkobierców ustawowych został poszerzony o dziadków, rodzeństwo rodziców oraz o pasierbów spadkodawcy. Od 28 czerwca 2009 r. mogą oni ubiegać się o prawa do spadku, jeśli spadkodawca nie pozostawił testamentu.

 

Kolejność dziedziczenia i zasady dziedziczenia są następujące:

 

1. w pierwszej kolejności do dziedziczenia – tak samo jak dawniej – są uprawnione osoby najbliższe spadkodawcy, czyli jego małżonek oraz dzieci.­ Dziedziczą nadal w częściach­ równych, przy czym część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż 1/4 całości spadku (art. 931 § 1 k.c.);

 

2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych (art. 931 § 2 k.c.);

 

3. W braku zstępnych (dzieci i wnuków) spadkodawcy powołani do spadku z ustawy są jego małżonek i rodzice (art. 932 § 1 k.c.). Jest to zasadnicza zmiana, która wyłącza rodzeństwo spadkodawcy, „przesuwając” je do następnej kategorii spadkowej. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi 1/4 całości spadku. W sytuacji kiedy spadkodawca nie miał ojca z powodu nieustalenia ojcostwa, udział spadkowy matki wynosi połowę spadku (art. 932 § 2 k.c.), a małżonkowi spadkodawcy przypadnie druga połowa;

 

4. Gdy spadkodawca nie miał zstępnych ani małżonka, cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych (art. 932 § 3 k.c.);

 

5. Jeśli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, dostanie się rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych (art. 932 § 4 k.c.). Rodzeństwo może zatem dziedziczyć: – samodzielnie – jeżeli spadkodawca nie miał w momencie śmierci małżonka ani zstępnych, a oboje rodzice już nie żyją, – z małżonkiem spadkodawcy, jeśli oboje z rodziców nie żyją, a spadkodawca nie pozostawił zstępnych, – z jednym z rodziców, gdy spadkodawca nie miał w chwili śmierci małżonka ani żyjących zstępnych,a drugie z rodziców nie żyje;

 

6. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, pozostawiając zstępnych (dzieci, wnuki), wówczas udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy (art. 932 § 5 k.c.);

 

7. Udział spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu z rodzicami, rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa spadkodawcy, wynosi połowę spadku, a w braku zstępnych spadkodawcy, jego rodziców, rodzeństwa i ich zstępnych cały spadek przypada małżonkowi spadkodawcy (art. 933 k.c.);

 

8. Gdy nie ma osób wskazanych powyżej – żyjących, chcących i mogących dziedziczyć – wtedy do spadku powołani są dziadkowie spadkodawcy i dziedziczą oni w częściach równych (art. 934 § 1 k.c.);

 

9. A jeśli któreś z dziadków już nie żyje, udział, który miałby mu przypaść, dziedziczą w równych częściach jego zstępni – dzieci, czyli wujkowie, stryjkowie, ciocie i stryjenki spadkodawcy, a w przypadku ich śmierci również wnuki, czyli kuzyni spadkodawcy (art. 934 § 2 k.c.). W braku zstępnych tego z dziadków, który nie dożył otwarcia spadku, udział spadkowy, który mu przypadał, przypada pozostałym dziadkom w częściach równych (art. 934 § 3 k.c.);

 

10. W ostatniej kolejności dziedziczą pasierbowie, ale tylko wówczas, gdy w chwili otwarcia spadku nie można wskazać innych spadkobierców (dziadków ani innych bliskich krewnych) i gdy żadne z ich rodziców biologicznych nie dożyło tej chwili.Pasierbowie są powinowatymi macochy i ojczyma i nawet mimo ustania małżeństwa powinowactwo między nimi a krewnymi drugiego małżonka trwa nadal. Dziedziczą w częściach równych (art. 934¹ k.c.);

 

11. W braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i pasierbów powołanych do dziedziczenia z ustawy spadek przypadnie gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy lub Skarbowi Państwa, gdy miejsca tego nie będzie można ustalić lub gdy jest ono położone za granicą (art. 935 k.c.).